Köpvillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Alla priser visas inklusive moms. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Pongo Group AB (Offleash.se).

Mer information kan du hitta på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Pongo Group AB (Offleash.se) lider ekonomisk skada, polisanmäls. Pongo Group AB (Offleash.se) friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Pongo Group AB (Offleash.se) sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna före kl. 10.00 på måndag till fredag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 1-3 arbetsdagar. Beställningar mottagna på lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Pongo Group AB (Offleash.se) köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Pongo Group AB (Offleash.se).

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Pongo Group AB (Offleash.se) egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Pongo Group AB (Offleash.se) ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Pongo Group AB (Offleash.se) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Vid samtliga fall då en vara returneras till Pongo Group AB (Offleash.se) skall kunden först ha erhållit ett returnummer. För att få detta kontaktar du oss på info@offleash.se och berättar om din önskade retur. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta returnummer. Kunden bör skriva erhållet returnummer på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Pongo Group AB (Offleash.se) bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:- + moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Pongo Group AB (Offleash.se) för erhållande av ett returnummer. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Om en vara är transportskadad skall Pongo Group AB (Offleash.se) kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Pongo Group AB (Offleash.se), debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Pongo Group AB (Offleash.se) kostnader för transport och administration.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Pongo Group AB (Offleash.se) kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Pongo Group AB (Offleash.se) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt

Pongo Group AB (Offleash.se) förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Pongo Group AB (Offleash.se) rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Pongo Group AB (Offleash.se) skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.